Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, verstrekte opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de voorwaarden van de Metaalunie van toepassing. Deze gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. 

De leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek aan u worden toegezonden.